Beleidsprioriteiten sport 2014 – 2019

Lokale beleidsprioriteiten

1.Overijse beschermer, dynamiseerder en stimulator voor een creatieve omgeving voor cultuur, taal;patrimonium, sport en persoonlijke ontwikkeling. 2. Mensgerichte kwaliteitsstimuli voor alle inwoners. 3. Optimaliseren van infrastructurele omgeving voor wonen, werken, bewegen, leven….4.Prioriteitsstelling voor de kansarmen en meest zorgbehoevenden in wereldsolidareit. 5.Strategische beleidsaanpak voor grotere efficiënte rechtszekerheid en financieel evenwicht. 

Vlaamse beleidsprioriteiten voor sport

Het Vlaams decreet  voor het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid geeft  perspectieven om sport in Overijse nog aantrekkelijker en toegankelijker te maken. De  Vlaamse Regering ondersteunt de ontwikkeling van een kwaliteitsvol lokaal sportbeleid met subsidies (jaarlijks 2,4 euro per inwoner of circa 60.000 euro)  op voorwaarde dat de gemeente 30% cofianciert  bovenop de Vlaamse subsidie (circa 18.000 euro) , beschikt over een erkende sportraad en zicht engageert om de 4vier Vlaamse beleidsprioriteiten voor sport  volgens het decreet een lokale invulling te geven. Deze beleidsprioriteiten zijn: 1.Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid 2.Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering  met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking 3.Het voeren van een activieringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een anders laagdrempelig beweeg- en sportaanbod 4.Via transversale samenwerking kansengroepen gelijke kansen bezorgen op actief te participeren in sport.

Los van deze decretale voorwaarden doet Overijse nog inspanningen om de sportaccommodaties systematisch te renoveren en het aanbod uit te breiden  via het masterplan voor sportaccommodatieplanning.

 

Comments are closed.